Hallsta Samfällighetsförening

För vägen och säkerheten i fokus

Hallsta Samfällighetsförening - Välkommen


Adressen till dessa sidor är: www.hallstasmf.com

Syftet med hemsidan


Syftet med hemsidan är att föreningens medlemmar på ett lättillgängligt sätt skall hitta information om föreningens verksamhet. Informationen kommer fortlöpande att uppdateras och är uppdelad i olika avsnitt som kan nås genom att klicka på ovanstående rubriker.

Ett av våra mål är att vi så småningom skall kunna minska på pappershanteringen och att många av medlemmarna istället skall kunna ta del av information och dylikt via e-post och hemsida. På det viset kan vi alla värna om vår miljö, samtidigt som vi reducerar föreningens kostnader för distribution. Vi vill därför att så många som möjligt meddelar oss sin e-postadress så att vi kan skicka ut information via e-post på sådant som ej enligt stadgarna måste sändas per brev.

Kommer du att tillfälligt belasta våra vägar med tung trafik, meddela oss senast tre veckor innan transportverksamheten inleds. Skall du flytta eller är nyinflyttad - skicka e-post till oss och meddela namn, fastighetsbeteckning och datum som gäller för överlåtelsen (Se blanketter under rubriken Dokument). Detta underlättar mycket för vår administration.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Om oss


Hallsta Samfällighetsförening som förvaltar Hallsta ga:4 bildades genom en Lantmäteriförrättning och är väghållare för vägarna i Hallsta på Adelsö, Ekerö Kommun. Föreningen registrerades 2009-02-18, vilket är dagen då föreningen vann laga kraft. Hallsta Samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av de i föreningens vägområde intagna vägarna. Detta sker i enlighet med det beslut som togs vid Lantmäteriförrättningen.

Adress: Hallsta Samfällighetsförening c/o Patrik Hildingsson, Själagårdsgatan 8A, 111 31 Stockholm. (Tel. 076-8193870)

Bankgiro: 387-4310

Organisationsnummer: 717910-9280

Föreningen är ansluten till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

Medlemskap


Enligt anläggningslagen beslutar Lantmäteriet om medlemsskap och andelstal. Baserat på den av styrelsen upprättade och på föreningsstämman godkända utgifts- och inkomsstat för föreningen fördelar styrelsen vägavgifter för medlemmarna enligt andelstal. Vägavgifternas storlek framgår av debiteringslängden som anger det belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Styrelsens ansvar är att


* Upprätta åtgärdsprogram för vägunderhåll
* Kalla till stämma enligt stadgarna
* Verkställa det som beslutas på stämman
* Kalla till regelbundna styrelsemöten som skall protokollföras
* Föra redovisning över föreningens räkenskaper
* Föra förteckning över fastigheter, andelstal och deras ägare
* Upprätta förslag till utgifts- och inkomststat och utdebitering av vägavgift
* Uppbära bidragen till föreningens verksamhet
* Fullgöra vad lagen föreskriver av föreningens angelägenheter

Granskning av styrelsens förvaltning sker genom revision.

 

 

De senaste nyheterna

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2019
Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2019-06-15 har skickats med post eller Läs mera...
- - - - -
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019
Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds Läs mera...
- - - - -
Bästa medlem
Bästa medlem, Jag heter Patrik och bor med min familj i Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Stämma 2019 - Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019
- - - - -
Stämma 2019 - Kallelse till ordinarie Föreningsstämma
- - - - -
Stämma 2019 - Förslag till Debiteringslängd
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Länkar | Nyheter | Styrelse | Underhållsplan