Hallsta Samfällighetsförening

För vägen och säkerheten i fokus

Drift/Underhållsplan


Verksamhetsåret 2015-05-01—2016-04-30

Stämman fastställde en drift/underhållsplan för verksamhetsåret som underlag för utgifts och inkomststat 2015/2016. Med den som grund har styrelsen fastslagit följande åtgärdsprogram för drift/vägunderhåll under verksamhetsåret.

Samfällighetsföreningen ansvarar för drift och underhåll av Hallstavägen och samtliga stickvägar i Hallsta.

Vinter:
Normal snöröjning och halkbekämpning skall utföras på Hallstavägen och stickvägarna under vintersäsongen 1 december till 31 mars. Snöröjning skall utföras utan anmodan vid snödjup 8 cm.

Halkbekämpning/sandning skall ske med saltblandad sand. Markering av vägarna skall ske med reflexförsedda snökäppar.

Sommar:
Hallstavägen från Ringvägen till Båtsviksvägen skall saltas vid lämplig tidpunkt under sommaren för att minska dammbildningen. Vägen skall regelbundet sladdas för att få en jämn vägbana och för minimering av potthål i vägbanan.

Buskröjning och eventuellt trädfällning utmed vägnätet samt klippning av gräs på vägrenar skall utföras för att säkerställa god sikt. Borttagande av sly i vägkanterna skall utföras för att underlätta gräsklippning och snöplogning.

Under verksamhetsåret skall viss kompletteringsgrusning av vägarna, framförallt på stickvägarna och vändplanerna, samt lagning av potthål utföras.

Kontinuerlig regelbunden inspektion av vägnätets standard och skick skall utföras för att ta reda på vilka underhållsåtgärder och successiva förbättringar av vägnätet som erfordras.

Fastighetsägare som har häckar och prydnads buskar i närheten av Hallstavägen och stickvägarna ombedes själva klippa och ansa dessa för upprätthållande av fri sikt.

Se vidare under fliken "Dokument" för föreningens generella "Underhålls- och Förnyelseplan".


Underhållsplan


Verksamhetsåret 2014-05-01—2015-04-30

Stämman fastställde en underhållsplan för verksamhetsåret som underlag för utgifts och inkomststat 2014/2015. Med den som grund har styrelsen fastslagit följande åtgärdsprogram för vägunderhåll under verksamhetsåret.

Samfällighetsföreningen skall utföra sommar- och vinterunderhåll av Hallstavägen och samtliga stickvägar.

Vinterunderhåll:
Normal snöröjning och halkbekämpning skall utföras på Hallstavägen och stickvägarna under vintersäsongen 1 november till 15 april. Snöröjning skall utföras utan anmodan vid snödjup mellan 4-6 cm. (blötsnö och risk för frysning 4 cm och vid torr snö 6 cm).

Halkbekämpning/sandning skall ske med saltblandad sand. Markering av vägarna skall ske med reflexförsedda snökäppar.

Sommarunderhåll:
Hallstavägen från Ringvägen till Båtsviksvägen skall saltas vid lämplig tidpunkt under sommaren för att minska dammbildningen. Vägen skall regelbundet sladdas för att få en jämn vägbana och för minimering av potthål i vägbanan.

Buskröjning och eventuellt trädfällning utmed vägnätet samt klippning av gräs på vägrenar skall utföras för att säkerställa god sikt.

Dikesrensning och borttagande av kraftigt sly i vägkanterna skall utföras för att underlätta gräsklippning och snöplogning.

Under verksamhetsåret skall kompletteringsgrusning av vägarna på ett flertal ställen, framförallt på stickvägarna och vändplanerna, samt lagning av potthål utföras.

Fastighetsägare som har häckar och prydnads buskar i närheten av Hallstavägen och stickvägarna ombedes själva klippa och ansa dessa för upprätthållande av fri sikt.


Underhållsplan


Verksamhetsåret 2013-05-01—2014-04-30

Stämman fastställde en underhållsplan för verksamhetsåret som underlag för utgifts och inkomststat 2013/2014. Med den som grund har styrelsen fastslagit följande åtgärdsprogram för vägunderhåll under verksamhetsåret.

Samfällighetsföreningen skall utföra sommar- och vinterunderhåll av Hallstavägen och samtliga stickvägar.

Vinterunderhåll:
Normal snöröjning och halkbekämpning skall utföras på Hallstavägen och stickvägarna under vintersäsongen 1 november till 15 april. Snöröjning skall utföras utan anmodan vid snödjup mellan 4-6 cm. (blötsnö och risk för frysning 4 cm och vid torr snö 6 cm).

Halkbekämpning/sandning skall ske med saltblandad sand. Markering av vägarna skall ske med reflexförsedda snökäppar.

Sommarunderhåll:
Hallstavägen från Ringvägen till Båtsviksvägen skall sladdas och saltas vid lämplig tidpunkt under sommaren för att minska dammbildningen. Buskröjning och eventuellt trädfällning utmed vägnätet samt klippning av gräs på vägrenar för att säkerställa god sikt.

Under hösten 2013 skall dikesrensning och borttagande av stenar, stubbar och kraftigt sly i vägkanterna utföras för att underlätta gräsklippning och snöplogning.

Enligt beslut på ordinarie föreningsstämman 2013 skall en vägspegel installeras i korsningen Hallstavägen/Notvägen för att höja säkerheten i T-korsningen

Under våren 2014 skall kompletteringsgrusning av vägarna på ett flertal ställen, framförallt vid slutändarna på stickvägarna och vändplanerna, samt lagning av potthål utföras.

Fastighetsägare som har häckar och prydnads buskar i närheten av Hallstavägen och stickvägarna ombedes själva klippa och ansa dessa för upprätthållande av fri sikt.Underhållsplan


Verksamhetsåret 2012-05-01—2013-04-30

Stämman fastställde en underhållsplan för verksamhetsåret som underlag för utgifts och inkomststat 2012/2013. Med den som grund har styrelsen fastslagit följande åtgärdsprogram för vägunderhåll under verksamhetsåret.

Samfällighetsföreningen skall utföra sommar- och vinterunderhåll av Hallstavägen och samtliga stickvägar utom för nya stickvägen till Hallsta 1:101 som ännu ej godkänts.

Vinterunderhåll:
Normal snöröjning och halkbekämpning skall utföras på Hallstavägen och de godkända stickvägarna under vintersäsongen 1 november till 15 april. Snöröjning skall utföras utan anmodan vid snödjup mellan 4-6 cm. (blötsnö och risk för frysning 4 cm och vid torr snö 6 cm).

Halkbekämpning/sandning skall ske med saltblandad sand. Dessutom kommer en sandlåda att utplaceras vid postlådorna i korsningen Hallstavägen/Båtsviksvägen för att medlemmarna själva skall kunna sanda vid behov. Stickvägarna i detta område är speciellt utsatta för halka på grund av backig terräng och höga träd nära vägbanan. Markering av vägarna kommer att ske med reflexförsedda snökäppar.

Sommarunderhåll:
Grundlig förbättring av Hallstavägens bärlager från Ringvägen till Båtsviksvägen genom väghyvling och grusning för att få bort det återkommande problemet med håligheter i vägbanan. De största insatserna skall ske på raksträckan mellan Ringvägen och Hasselbacken. Hallstavägen genom byn fram till Båtsviksvägen behöver inte hyvlas så djupt och grusas så mycket som raksträckan.

Sladdning av Hallstavägen och samtliga stickvägar.

Saltning av Hallstavägen skall utföras vid lämplig tidpunkt för att minska dammbildning.

Buskröjning och och ev. trädfällning utmed vägnätet samt klippning av gräs på vägrenar för att säkerställa god sikt.

Fastighetsägare som har häckar och prydnads buskar i närheten av Hallstavägen och stickvägarna ombedes själva klippa och ansa dessa för upprätthållande av fri sikt.


Underhållsplan


Verksamhetsåret 2011-05-01 -- 2012-04-30

Stämman fastställde en underhållsplan för verksamhetsåret som underlag för utgifts och inkomststat 2011/2012. Med den som grund har styrelsen fastslagit följande åtgärdsprogram för vägunderhåll under verksamhetsåret.

Samfällighetsföreningen skall utföra sommar- och vinterunderhåll av Hallstavägen och samtliga stickvägar förutom Gärdsgårdsvägen och nya stickvägen till Hallsta 1:101 (som ännu ej godkänts).

Vinterunderhåll:
Normal snöröjning och halkbekämpning skall utföras på Hallstavägen och de godkända stickvägarna. Styrelsen har träffat avtal för detta med Wesliens rör & mekaniska och gäller för perioden 1/11-15/4. Snöröjning skall utföras utan anmodan vid snödjup mellan 4-6 cm. (blötsnö och risk för frysning 4 cm och vid torr snö 6 cm). Halkbekämpning/sandning skall ske med saltblandad sand. Markering av vägarna sker med reflexförsedda snökäppar.

Sommarunderhåll:
• Totalgrusning av Hallstavägen i hela dess längd från Adelsö Ringväg till Båtviksvägen har skett i början av verksamhetsåret inklusive sladdning både före och efter grusningen.
• Saltning av Hallstavägen skall utföras vid lämplig tidpunkt för att minska dammbildning och göra vägbanan fastare.
• Hela vägnätet för Hallstavägen och stickvägarna skall sladdas.
• Buskröjning på ett fåtal ställen utmed vägnätet för att erhålla bättre sikt.
• Tilläggsskylten vid 40-skylten vid infarten till Hallstavägen med texten ”gäller hela området” har tagits bort enligt Trafikverkets besiktningsbeslut.
• Flygarbacken, hela vägskylten med ”enskild väg/gäller ej behöring trafik” skall tas bort.

Vidare skall följande ytterligare förbättringar utföras så långt årets budget tillåter efter att kostnaderna för vinterunderhåll är klara.
• Kantbeskärning Hallstavägen från Ringvägen till Hallsta Gärde infarten.
• Infarten till Hallsta Gärde vägen, insidan av kurvan skall höjas och fyllas med grus för att få bort svackan som bildats.
• Nydalsvägen, påfyllning med grus längst bort i svackan för att undvika vattensamling.
• Hallstavägens förlängning, insidan av vägbanan i skarpa kurvan (vid Hallsta 1:73) skall höjas med grus för bättre vattenavrinning.
• Stenbacksvägen, vägtrumma installeras på lägsta punkten för bättre vattenavrinning
• Båtviksvägen, grusning av vägen fram till vändplanen efter att fastighetsägarna färdigställt installation av vägtrumman vid mitten av vägsträckan enligt lantmäteribeslutet.
• Notvägen, vändplan nere vid sjön skall grusas för att undvika vattensamling.

Fastighetsägare som har häckar och buskar i närheten av Hallstavägen och stickvägarna ombedes klippa och ansa dessa för upprätthållande av fri sikt.

 

 

De senaste nyheterna

Bästa medlem
Bästa medlem, Jag heter Patrik och bor med min familj i Läs mera...
- - - - -
Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2018
Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2018-06-16 har skickats med post eller Läs mera...
- - - - -
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018
Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Stämma 2018 - Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018
- - - - -
Stämma 2018 - Kallelse till ordinarie föreningsstämma
- - - - -
Stämma 2018 - Förslag till Debiteringslängd
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Länkar | Nyheter | Styrelse | Underhållsplan